Stiftelsen

Stiftelsen Valstad Cafe 2000-2010

Da Trygve Magne Valstad som sistlevende i sin slekt døde 1. januar 1997, drøyt 80 år gammel, besluttet Nes skifterett å overta dødsboet til offentlig skifte. Det ble holdt registreringsforretning, og eiendommen ble taksert. Da ingen krav ble anmeldt til boet, var staten ved Planleggings- og Samordningsdepartementet å betrakte som enearving.

Blaker og Sørum historielag så tidlig at det her var en eiendom med spesiell historisk interesse, både hva gjelder originalt sveitserhus, gammel innredning med cafe og løsøre.

Laget tok derfor kontakt med bobestyrer og medlte sin interesse for å overta eiendommen som gave eller til en symbolsk sum. Noe senere tok Urskog-Hølandsbanen kontakt be bobestyrer og meldte sin interesse for Nash veteranbil.

Departementet stilte seg positivt til å la historielaget overta eiendommen for derved å bevare de historiske minnene i kommunen, men hadde ikke anledning til å selge arv til en symbolsk sum. Imidlertid kunne laget få overta eiendommen til takst på kr. 363500 inklusive bil og løsøre. Historielaget hadde ikke økonomsik mulighet for overtakelse på slike betingelser, og tok derfor kontakt med Sørum kommune for om mulig å få til et samarbeid om kjøp.

Kommunen tok så kontakt med bobestyrer og departementet for å vurdere kjøp med tanke på bevaring av huset i samarbeid med historielaget, og 31. juli 1997 ble det inngått kjøpsavtale etter takst.

Blaker og Sørum historielag tok så kontakt med Akershus Fylkesmuseum, som foretok befaring av hus og eiendom 18. august. I sin rapport uttrykker fylkesmuseet begeistring for husets historiske kvaliteter, og ser det som viktig å bevare hele eiendommen med hus og hage samlet som en kokumentasjon på et opprinnelig miljø i en stasjonsby.

Den 2. oktober 1997 vedtok kulturutvalget opprettelsen av et interimsstyre på 3 medlemmer bestående av leder av kulturstyret, kultursjef og en representant fra Blaker og Sørum historielag med mandat å utrede eierform, driftsform og driftsøkonomi. 27. april 1998 la styret fram sin rapport, og 16 oktober 2000 vedtok kommunestyret i Sørum oprettelsen av Stiftelsen Valstad Cafe.

Stiftelsens formål er: «Bevaring, forvaltning og drift av eiendommen gnr 41, bnr. 21 i Sørum med påstående bebyggelse ut ifra et kulturvernprinsipp og hvor målsettingen skal være å tilrettelegge huset som et levende cafemuseum for aktuelle brukere, fortrinnsvis interesserte lag og foreninger.»

Styret i stiftelsen består av 5 representanter med vararepresentant fra Sørum Kommune, Blaker og Sørum historielag, Folkeakademiet i Sørum, Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus og Valstad Cafes Venner.

En av stiftelsens viktigste oppgaver har vært å ta vare på huset, først og fremst gjennom utvendig vedlikehold og maling. I tillegg er garasje reetablert og restaurert.

Veteranbilen Nash 1229-modell er overdratt til Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen, og skal forbli i lokalmiljøet på Sørumsand.

I 2003 fikk stiftelsen gjennom stor velvillighet fra Blaker Sparebank anledning til å kjøpe tilbake nedre del av hagen som var fraskilt som boligtomt, slik at hele den opprinnelige Valstadeiendommen nå er i stiftelsens eie. Stell og vedlikehold av den fine gamle Valstadhagen krever mye av stiftelsens medlemmer sommerstid.

Innvendig på må pipe og El-anlegget rustes opp for å tilfredsstille dagens behov. En annen stor oppgave stiftelsen såt overnfor, er å registrere alt historisk materiale som finnes i huset. Dettearbeidet er igangsatt, men vil komme til å gå over flere år.

Til daglig er det jevn aktivitet i huset, med utleie for faste musikkøvinger, foreningsmøter, bursdagsfeiringer, jubileer, sommeravslutninger, minnestunder og ulike andre typer sosiale samlinger. I 2009 var cafehuset utleidt ca. 50 ganger, og i tillegg har stiftelsen sine faste møter og administrasjon her. I tillegg er deler av 2. etasje leid ut fast til bunadsverksted og healer- og terapeutvirksomhet.

Utover dette har stiftelsen publikumsrettede arrangementer som skrønekveld, kulturaftener med sang og musikk og andre kulturarrangementer samt Åpen Cafe i egen regi og i samarbeid med andre lag og foreninger. I 2009 var det 6 slike utadrettede arrangementer i det gamle cafehuset.

Sørumsand, juni 2010
Stiftelsen Valstad Cafe